Piazza della SignoriaMost Favourite Tourist Spot of Florence

Piazza della Signoria of Florence at Night
 

  Florence là một thành phố có rất nhiều ghi chép lịch sử thú vị và đã trở thành một trong thành phố đẹp nhất ở châu Âu. in Italian language People call this city as Firenze, while the term Florence is an English translation. Several world-class artists was born in this city, such as Lenardo da VinciMichaelangelo, vv. There are many famous attractions in

Đọc thêm