මුරා පිළිබඳ පර්වතය සොහොන් (කළුකුමා)

rock tombs of myra
 

  Turkey not only has Blue Mosque, but also the ruins of the ancient city of Myra in Lycia. There travelers can find rows of grave stones located at the top of the hill. That’s why Myra also called as the city of death. The ancient city of Myra in Lycia, Anatolia, modern Turkey, has a number of very beautiful

වැඩිදුර කියවන්න

Hampi (ඉන්දියාව) – World’s Most Beautiful UNESCO World Heritage Site

Hampi - ඉන්දියාව
 

  If you feel the Taj Mahal in Agra is too ‘touristy’, try a visit to Hampi in India. The Village also included in the the list of UNESCO world heritage site, besides Hampi also listed as one of the most beautiful 20 World Heritage Sites by CNN. Hampi is an ancient village filled with a variety of temple relics of the

වැඩිදුර කියවන්න

EdensorBeautiful Inspirational Village in England

Edensor Village of England
 

  Edensor is a small village in Derbyshire, එංගලන්තය. This village is the nearby village of Chatsworth House.Edensor pronounced by the British themselves with the word “Enzorinstead of “Edensor”. The village is popular among Indonesian people because the village is so praised in a famous novel written by Andrea Hirata. Edensor, truly heavenly place with charm that can brings

වැඩිදුර කියවන්න

Exoticism of Purple Lavender Fields in Provence (France)

Beautiful Scenery of Provence Lavender Field - France
 

  Visiting France does not mean must to spend time in the city of Paris. The romantic side of this country also comes from rural area. One of them comes from the Provence area, which is located in southeast France. ප්රධාන වචන: provence france,cara ke kebun lavender di provence perancis,image provence france,Maana mmea lavender,Provence Lavender,soul city of france with lavender field

වැඩිදුර කියවන්න

බාහිර පොම්පේහි – රෝම අධිරාජ්යය පුරාණ නගරය

පොම්පේහි හා රැඳවුම් Vesuvius (wikimedia.org)
 

  නේපල්ස් එහි පාපන්දු සඳහා ඉතා හොඳින් දන්නා බව ඉතාලියේ ලස්සන නගරයක්. කෙසේ වුවද, ඔබ නේපල්ස් නගරයේ Vesuvius පුපුරා ප්රතිඵලයක් ලෙස වසර 1700 සඳහා තැන්පත් කරන ලද පොම්පේහි ජනප්රවාදගත නගරයේ නටබුන් පවතින බව දැන සිටියේ ?. a few years ago the city of Pompeii was listed as one

වැඩිදුර කියවන්න

Amalfi Coast (ඉතාලිය) – Most Beautiful Coastlines In The Universe

Positano Village at Sunset (මූලාශ්රය: amalficoast-italy.com)
 

  Amalfi Coast (Costiera Amalfitana) is a huge coastline on the southern coast of the Sorrentine Peninsula in the Province of Salerno (Southern Italy). Amalfi Coast is a popular tourist destination in Italy. Bill Pitzer in Geoweek column (from The New York Times Syndicate) refer Amalfi Coast as “one of the most beautiful coastlines in the universe“ ප්රධාන වචන: positano,world most

වැඩිදුර කියවන්න

KinderdijkBest Place to See Windmills of Netherland

Kinderdijk Windmills
 

  Kinderdijk is one of the best destination that can be visited to watch the beauty of Dutch windmills directly. Kinderdijk is a traditional Dutch village which is located only 15 minutes from the city of Rotterdam. Because of the uniqueness of the windmills that are still original and has existed since the 18th century, then in 1997 Kinderdijk were included

වැඩිදුර කියවන්න