බලන්න 5 හයිද්රබාද්හි පැමිණිමට ඇදහිය නොහැකි ස්ථාන (ඉන්දියාව)

Hussain Sagar Lake of Hyderabad
 

  Nowadays there still many people think that India is not too attractive tourist destination. එහෙත්, unexpectly a survey that held by popular traveling website ‘LonelyPlanetgive a result that Hyderabad (one of the largest city in India) managed to occupy the third position in the list of 10 Best in Travel 2013. The result is not only a nonsense,

වැඩිදුර කියවන්න

Cannes – 2nd Most Favorite Destination in France

Cannes - Beautiful Harbor City of France
 

  Cannes is a small town that become a home for about 74,000 residents. The city is located in the south of France, precisely in Côte d’Azur. The area is well known as a Vacation place for millionaires and celebrities, to enjoy the blue beaches, place for spectacular entertainments. ප්රධාන වචන: tamasha la filamu ufaransa

වැඩිදුර කියවන්න

Las Vegas StripEntertainment Capital of the World

Las Vegas Strip
 

  Las Vegas is a resort town that is very well known internationally for the gambling industry, shopping, and entertainment. Las Vegas also called as the Entertainment Capital of the World. The most popular Location in Las Vegas is the Las Vegas Strip. ප්රධාන වචන: las vegas strip,vegas strip,Las vegas strep,Picha Ya Mji Wa Las Vegas,ದ ಲಾಸ್,las vegas strip image,the strip

වැඩිදුර කියවන්න

බරණැස – ඉන්දියාවේ බොහෝ පූජා නගරය

බරණැස
 

  Varanasi is one of the seven holy city for Hindus. බරණැස සිට ජනාවාස ඉන්දියාවේ පැරණිතම නගරය 1200-1100 ක්රි.පූ, එය ඉන්දීය පූජණීය නගරය. බරණැස වැනි අලංකාර වෙරළ ලෙස සංචාරක ආකර්ෂණය ලබා දිය හැකි වෙනත් තැනක් කැමති නැහැ, කඳු, කඳු, ආදිය, but in Varanasi we can see the life of the Hindu community

වැඩිදුර කියවන්න

Visiting PompeiiAncient City of Roman Empire

Pompeii and mount Vesuvius (wikimedia.org)
 

  Naples is a beautiful city in Italy that quite well known for its football. කෙසේ වුවද, did you know that in the city of Naples there are the ruins of the legendary city of Pompeii which was buried for 1700 year as a result of the eruption of Vesuvius ?. a few years ago the city of Pompeii was listed as one

වැඩිදුර කියවන්න

LuzernPeaceful Town of Europe (Switzerland)

Chapel Bridge (Kapellbrücke), මූලාශ්රය: strawberi-web
 

  Lucerne or Luzern, is an old town filled with all kinds of natural beauty. Surrounded by mountains with eternal snow and become a world class tourist destination. Luzern is only a small town in central Switzerland, but Luzern is a transit city for the tourists who come to Switzerland. ප්රධාන වචන: kapellbrucke u luzernu,kota damai swis,qyteti Luzern,स्विट्जरलैंड के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन

වැඩිදුර කියවන්න
1 2 3