ඉහළට 5 Playa ඩෙල් කාමන් සංචාරක ආකර්ෂණ, මෙක්සිකෝ

Playa ඩෙල් කාමන් වෙරළ
 

  Mexico has several tourist destinations with beautiful scenery and interesting attractions. One of them is Playe Del Carmen. This small fishing city is going into rapid development then turns into popular and luxury tourist attraction. Playa Del Carmen is located in eastern part of Mexico, near to Caribbean Sea. තව, it belongs to Solidaridad municipality. It is small city

වැඩිදුර කියවන්න

මෙම උණුසුම් හා දැරිය හැකි මිලකට අත්දැකීම් සඳහා නත්තල් වෙනුවෙන් යන්න හොඳම ස්ථාන

Boracay
 

  ඔබ මෙම වසරේ වෙනස් කිරීම සඳහා උණුසුම් නත්තල් වැය කිරීමට සොයන? මෙම දෙසැම්බර් මාසය පුරා උණුසුම් හා වැසි රහිත කාලගුණ ඇති බව ඉතාම අඩු නත්තල් නිවාඩුව සඳහා ගමනාන්තයන් කිහිපයකි. ඇමරිකාව නත්තල් වෙනුවෙන් යන්න හොඳම ස්ථාන • පෝටෝ Vallarta, Mexico Located on the Pacific coast of Mexico, Puerto Vallarta has always

වැඩිදුර කියවන්න

5 Best Places to Celebrate Halloween in U.S You Should Never Overlook

West Hollywood Carnival
 

  The USA celebrated Halloween since about 1850. The Irish immigrants brought the custom and since then, the Americans have been celebrating the dead in an overt and imaginative manner. Halloween activities include the trick-or-treat, attending a Halloween costume party, decorating, carving a pumpkin into a Jack-o’-Lantern, lit a big bonfire, witchcraft and apple bobbing, playing practical jokes, visiting haunted

වැඩිදුර කියවන්න

Day of the Dead Festival, A Great Way to Celebrate the Death

Celebrating Day of The Dead
 

  In Europe and America, we know Halloween. On that day, people will rush out of the house in their ghost costumes. Besides US and Europe, there is also a festival in Mexico which is similar but has a different characteristic: the Day of the Dead Festival. El Dia de Los Muertos: When? The celebration or locally known as El

වැඩිදුර කියවන්න

Incredible Places in Golden Gate Park (San Fransisco)

12HCV
 

  Do you have any plan to go to San Fransisco (ඇඑජ)?, if yes then don’t miss a chance to visit the famous Golden Gate Park. Golden Gate Park is an astonishing giant urban park which has an area of 1,017 acres consisting of public grounds. Inside the Golden Gate Park visitors can see various attractions such as gardens, playgrounds, lakes,

වැඩිදුර කියවන්න

Sistema Dos OjosAmazing Flooded Cave (මෙක්සිකෝ)

Sistema Dos Ojos Mexico
 

  Mexico has lots of exotictourist attractions that can not be found elsewhere in the world, beside cave of swallows, Mexico also has Sistema Dos Ojos. Sistema Dos Ojos is one of the most beautiful tourist spots that appeared on earth. Sistema Dos Ojos is so famous diving spot, not only in Mexico, but also in the world. In Sistema

වැඩිදුර කියවන්න

Lake TahoeMost Mysterious and Beautiful Lake on Earth

Water of Lake tahoe (tahoejacks.com)
 

  If you target the United States as the next destination for your journey, do not just stare at modernity offered by big cities. Make also a Plan to see its natural beauty. One of the best natural beauty of United States is Lake Tahoe. Lake Tahoe is a freshwater lake located in the mountains of the Sierra Nevada

වැඩිදුර කියවන්න
1 2 3 10