ភ្នែកប្រព័ន្ធពីរ – គុហាលិចទឹកអស្ចារ្យ (ម៉ិកស៊ិក)

ប្រព័ន្ធដុស Ojos ម៉ិកស៊ិក
 

  ម៉ិកស៊ិកមានច្រើននៃការទាក់ទាញ exotictourist ដែលមិនអាចត្រូវបានរកឃើញនៅកន្លែងដទៃទៀតនៅលើពិភពលោក, នៅក្បែររោងលេប, មានប្រព័ន្ធម៉ិកស៊ិកដុស Ojos. Sistema Dos Ojos is one of the most beautiful tourist spots that appeared on earth. Sistema Dos Ojos is so famous diving spot, not only in Mexico, but also in the world. In Sistema

អាន​បន្ថែម

DAMBULLA (ស្រី​លង្កា) – ប្រាសាទព្រះវិហារនៅក្នុងល្អាង

Dambulla's Budha Statues
 

  Dambulla មិនដូចម៉ោនធម្មតាព្រោះវាមានរូងភ្នំជាមួយប្រាសាទនៅខាងក្នុង. Dambulla Cave Temple also known as the Golden Temple of Dambulla is one of the UNESCO World Heritage site in Sri Lanka. The site is located 148 km east of Colombo. This place is the biggest and the best-preserved cave temple in Sri Lanka. There are more

អាន​បន្ថែម

KHAO LUANG CAVE (ថៃ) – And It’s Amazing Temple

Picture of Khao Luang Cave
 

  Khao Luang CaveThailand is one of the most favorite tourist destinations in the world. In this country there are many interesting attractions to visit. One of them Tham Khao Luang Cave located in Phetchabury. Phetchabury region is a region which rich in natural and cultural attractions, here there is a cave named Tham Khao Luang that very

អាន​បន្ថែម

WAITOMO GLOWWORM CAVEStars Inside Cave

Lights of Waitomo Glowworm Caves
 

  Waitomo Glowworm CavesTraveling outdoor and see the beautiful stars in the sky is a regular thing. But in New Zealand, you not only can see thestars in the sky, stars can also be seen inside a cave. Get ready to be stunned, Because the natural flickering lights of Waitomo Glowworm Cave it has become one of the most

អាន​បន្ថែម

LANGJOKULL ICE CAVE

Langjokull
 

  LangjokullIceland, a country that is often called the land of ice is a country that borders the Atlantic Ocean. Many attractions you can explore when you are visiting the country, One of the best is Langjokull glacier. Langjokull glacier means long glacier in local language. Langjokull glacier has a length of 50km and width of 15-20km. Only

អាន​បន្ថែម

DATDAWTAUNG CAVEGET BACK YOUR INNER PEACE!

datdawtaung cave myanmar
 

  Myanmar is always about the Temples and cultural places. Actually there are so many beautiful places in Myanmar, but one that you extremely need to visit if you are in Myanmar is The Datdawtaung Cave. ពាក្យគន្លឹះ: Datdawtaung 洞窟寺院,datdawtaung cave,Datdawtaung Cave program,datdawtaung cave wiki

អាន​បន្ថែម

REED FLUTE CAVEMAJESTIC CAVE IN GUILIN (CHINA)

Reed Flute Cave of Guilin
 

  China country is so famous throughout the world for its magnificent building the Great Wall of China, which generally become main travel destination foreign tourists. But do you know if China has a lot of other natural attractions that are not less interesting with the Great Wall ?. One of them is the Reed Flute Cave. ពាក្យគន្លឹះ: deskripsi reed

អាន​បន្ថែម
1 2 3 4